THÔNG TIN HỆ THỐNG

Hệ thống VIP LIKE, BUFF LIKE, VIP COMMENTS, Mắt Live
- hệ thống ổn đinh , chạy đa luồng chỉnh thời gian như người thật
- hệ thống vip like đã có có các gói tính theo ngày . 1 ngày -> 30 ngày ->6 tháng

Liên hệ admin 1: Tin nhắn: 0904516054 | Facebook: Uông Đình
Liên hệ admin 2: Tin nhắn: 0389853954 | Facebook: Hoàng Quân
Bảng giá gói VIPLIKE && Giá 1 like là 8đ &&
# Tên Gói Số Lượng Bài Đăng Giá Ngày Giá Tháng
1 VIP 100 LIKE 100 50 bài/1 ngày 800đ 24000đ
2 VIP 200 LIKE 200 50 bài/1 ngày 1600đ 48000đ
3 VIP 300 LIKE 300 50 bài/1 ngày 2400đ 72000đ
4 VIP 400 LIKE 400 50 bài/1 ngày 3200đ 96000đ
5 VIP 500 LIKE 500 50 bài/1 ngày 4000đ 120000đ
6 VIP 600 LIKE 600 50 bài/1 ngày 4800đ 144000đ
7 VIP 700 LIKE 700 50 bài/1 ngày 5600đ 168000đ
8 VIP 800 LIKE 800 50 bài/1 ngày 6400đ 192000đ
9 VIP 900 LIKE 900 50 bài/1 ngày 7200đ 216000đ
10 VIP 1000 LIKE 1000 50 bài/1 ngày 8000đ 240000đ
Bảng giá gói VIP LIVE && Giá 1 Mắt là 65đ &&
# Tên Gói Số Lượng Bài Đăng Giá Ngày Giá Tháng
1 VIP 100 Mắt 100 Mắt 25 bài/1 ngày 6500đ 195000đ
2 VIP 200 Mắt 200 Mắt 25 bài/1 ngày 13000đ 390000đ
3 VIP 300 Mắt 300 Mắt 25 bài/1 ngày 19500đ 585000đ
4 VIP 400 Mắt 400 Mắt 25 bài/1 ngày 26000đ 780000đ
5 VIP 500 Mắt 500 Mắt 25 bài/1 ngày 32500đ 975000đ
6 VIP 600 Mắt 600 Mắt 25 bài/1 ngày 39000đ 1170000đ
7 VIP 700 Mắt 700 Mắt 25 bài/1 ngày 45500đ 1365000đ
8 VIP 800 Mắt 800 Mắt 25 bài/1 ngày 52000đ 1560000đ
9 VIP 900 Mắt 900 Mắt 25 bài/1 ngày 58500đ 1755000đ
10 VIP 1000 Mắt 1000 Mắt 25 bài/1 ngày 65000đ 1950000đ